"OD BARIERY PO SUKCES"Koło matematyczno - informatyczne.
Koło literacko - teatralne.
Koło informatyczne.
Koło literacko - muzyczne.
Zajęcia Edukacyjno - Opiekuńcze.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przyrody.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I - III - grupa I.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I - III - grupa II.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w klasach I - III - grupa III.

Regulamin projektu „Od bariery po sukces”

§ 1

 1. Projekt „ Od bariery po sukces” realizowany jest przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul Mickiewicza 7, pok. 8.
 3. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników zwanych dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. ”Od bariery po sukces” zwanego dalej „Projektem”.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.
 3. Projekt zakłada udział 938 Beneficjentów Ostatecznych. Ukończenie projektu potwierdzone zostanie certyfikatem.
 4. Realizatorami projektu są:
   - Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • - ZSP w Stanisłąwiu Dolnym
   - ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej
   - ZS nr 2 w Brodach
   - ZS nr 3 w Przytkowicach
   - ZS nr4 w Zebrzydowicach
   - ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym
   - ZS w Leńczach
   - SP w Barwałdzie Średnim
   - SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym
   - SP w Zarzycach Wielkich
   - Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej
 5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
 6. Projekt realizowany jest od 02.11.2009r. do 30.07.2011r.
 7. Zajęcia dla BO prowadzone będą cyklicznie w ciągu 50 tygodni trwania projektu.

§ 3

Cel projektu

 1. Celem głównym Projektu jest stworzenie każdemu uczniowi możliwości osiągnięcia sukcesów edukacyjnych, wychowawczych, artystycznych, na miarę jego możliwości i aspiracji poprzez stworzenie w szkołach systemu wsparcia dydaktyczno- wychowawczego oraz systemu zajęć pozalekcyjnych, by wyposażyć ich w umiejętności aktywnego i twórczego uczenia się i rozwijania zainteresowań.
 2. Cele szczegółowe Projektu:
  • 1) Zmniejszenie skali niepowodzeń szkolnych uczniów poprzez objęcie ich systemem wyrównywania braków stwierdzonych na podstawie badań przeprowadzonych przez specjalistyczne placówki bądź nauczycieli szkoły.
   2) Umożliwienie uczniom rozwijania uzdolnień kierunkowych poprzez uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań organizowanych na terenie szkół. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój kompetencji kluczowych
   3) Minimalizowanie problemów wychowawczych w szkołach poprzez objęcie specjalnym oddziaływaniem wychowawczym i profilaktycznym, prowadzonym przez wykwalifikowanych pedagogów.

§ 4

Zakres realizacji Projektu

 1. Projekt obejmuje:
  • 1) Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych we wszystkich szkołach objętych Projektem na dwóch poziomach:

   - dla I etapu edukacyjnego ( klas I- III), który będzie obejmował zajęcia skierowane na wyrównywanie braków edukacyjnych BO z zakresu zintegrowanej edukacji matematyczno- przyrodniczej i polonistycznej

   - dla II etapu edukacyjnego ( klas IV – VI ), który obejmował będzie zajęcia skierowane na wyrównanie braków edukacyjnych BO w dwóch blokach: obowiązkowych zajęć matematyczno- przyrodniczych i z obowiązkowych zajęć humanistycznych. Utworzonych zostanie 56 grup w łącznym wymiarze 80 godz. tygodniowo. Realizatorami tych zajęć będą szkoły podstawowe w :
   a) ZS w Barwałdzie Górnym - 5 godzin/tydzień w 5 grupach dla 25 BO
   b) SP w Barwałdzie Średnim - 8 godzin/tydzień w 5grupach dla 15 BO
   c) ZS nr 2 w Brodach - 8 godzin/tydzień w 8 grupach dla 24 BO
   d) ZS nr 1 w Kalwarii Z. - 16 godzin/tydzień w 8 grupach dla 35 BO
   e) ZS nr 6 w Leńczach - 4 godziny/tydzień w 4 grupach dla 18 BO
   f) ZS nr 3 w Przytkowicach - 7 godzin/tydzień w 5 grupach dla 19 BO
   g) SP nr 1 w Stanisławiu D. - 11 godzin/tydzień w 6 grupach dla 21 BO
   h) SP nr 2 w Stanisławiu D. - 5 godzin/tydzień w 5 grupach dla 15 BO
   i) SP Zarzyce Wielkie - 10 godzin/tydzień w 7 grupach dla 21 BO
   j) ZS nr 4 w Zebrzydowicach - 6 godzin/tydzień w 3 grupach dla 15 BO

   2) Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Utworzonych zostanie 63 grupy w łącznym wymiarze 87 godzin tygodniowo. Realizatorami tych zajęć będą szkoły podstawowe w :
   a) ZS w Barwałdzie Górnym - 6 godzin/tydzień w 6 grupach dla 60 BO
   b) SP w Barwałdzie Średnim -10 godzin/tydzień w 5grupach dla 50 BO
   c) ZS nr 2 w Brodach - 9 godzin/tydzień w 8 grupach dla 80 BO
   d) ZS nr 1 w Kalwarii Z. - 13 godzin/tydzień w 9 grupach dla 90 BO
   e) ZS nr 6 w Leńczach - 7 godziny/tydzień w 6 grupach dla 60 BO
   f) ZS nr 3 w Przytkowicach - 7 godzin/tydzień w 7 grupach dla 70 BO
   g) SP nr 1 w Stanisławiu D. - 9 godzin/tydzień w 9 grupach dla 90 BO
   h) ZSP w Stanisławiu D. - 8 godzin/tydzień w 4 grupach dla 40 BO
   i) SP Zarzyce Wielkie - 6 godzin/tydzień w 3 grupach dla 30 BO
   j) ZS nr 4 w Zebrzydowicach-12 godzin/tydzień w 6 grupach dla 60 BO

   3) Przeprowadzenie zajęć z zakresu opieki psychologiczno- pedagogicznej tzw. pogotowia edukacyjno- opiekuńczego. Utworzonych zostanie 10 grup w łącznym wymiarze 16 godzin tygodniowo. Realizatorami tych zajęć będą szkoły podstawowe w :
   a) ZS w Barwałdzie Górnym - 1 godzina/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   b) SP w Barwałdzie Średnim - 1 godzina/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   c) ZS nr 2 w Brodach - 1 godzina/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   d) ZS nr 1 w Kalwarii Z. - 4 godzin/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   e) ZS nr 6 w Leńczach - 1 godzina/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   f) ZS nr 3 w Przytkowicach - 2 godziny/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   g) SP nr 1 w Stanisławiu D. - 1 godzina/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   h) ZSP w Stanisławiu D. - 1 godzina/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   h) ZSP w Stanisławiu D. - 1 godzina/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO
   h) ZSP w Stanisławiu D. - 1 godzina/tydzień dla 1 grupy dla 10 BOj) ZS nr 4 w Zebrzydowicach- 2 godziny/tydzień dla 1 grupy dla 10 BO

§ 5

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Beneficjentem ostatecznym może być uczeń, który w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 spełnia następujące kryteria:

  • 1) uczęszcza w kl. I-VI do jednej ze szkół podstawowych:
   a) ZSP w Stanisławiu Dolnym,
   b) ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej,
   c) ZS nr 2 w Brodach,
   d) ZS nr 3 w Przytkowicach,
   e) ZS nr4 w Zebrzydowicach,
   f) ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym,
   g) SP w Barwałdzie Średnim,
   h) ZS w Leńczach,
   i) SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym,
   j) SP w Zarzycach Wielkich.

   2) którego rodzice lub opiekunowie prawni złożą stosowne dokumenty wymienione w § 3 Regulaminu Rekrutacji.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w §5 pkt.1 niniejszego regulaminu jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Deklaracji uczestnictwa w Projekcie w sekretariacie szkół biorących udział w Projekcie.

§ 6

Zasady rekrutacji

 1. Regulamin rekrutacji określa odrębny dokument stworzony na potrzeby Projektu.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie na tych samych zasadach we wszystkich szkołach objętych Projektem w roku szkolnym 2009/2010 od 11 listopada do 12 grudnia i w roku szkolnym 2010/2011 od 5 września do 20 września.
 3. Do wszystkich form wsparcia przewiduje się rekrutację cykliczną na dany rok oraz rekrutację uzupełniającą przez cały okres realizacji projektu do momentu zamknięcia list rankingowych uczestników zajęć wymienionych w §4.
 4. O miejscu na listach rankingowych uczestników poszczególnych zajęć decydować będzie data i godzina złożenia Deklaracji udziału w Projekcie oraz oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem projektu i jego zaakceptowaniu.
 5. Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez komisję rekrutacyjną.
 6. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą według daty ich wpływu do rejestru w poszczególnych szkołach realizujących Projekt.
 7. W wyniku procesu rekrutacji zostaną utworzone listy podstawowe oraz rezerwowe.
 8. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Beneficjenci Ostateczni zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.
 9. Za moment przystąpienia do projektu Beneficjenta Ostatecznego przyjmuje się dzień udziału w pierwszej formie wsparcia.
 10. Uczniowie, którzy znajdą się na listach rezerwowych mogą zostać zakwalifikowani do udziału w projekcie w innym terminie tj. w trakcie trwania projektu, jeżeli zakwalifikowany uczestnik (BO) z listy podstawowej z usprawiedliwionych przyczyn zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie z niej skreślony w przypadku 20% nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach.

§ 7

Prawa Beneficjenta Ostatecznego

 1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
  • 1) udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował
   2) otrzymania certyfikatu o uczestnictwie w zajęciach w ramach Projektu
   3) otrzymania materiałów piśmienniczych, segregatorów i koszulek niezbędnych do przechowywania materiałów z prowadzonych zajęć.

§ 8

Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

 1. Rodzic/prawny opiekun Beneficjenta Ostatecznego zobowiązuje się do:
  • 1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
   2) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie,
   3) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności Beneficjenta Ostatecznego u osoby prowadzącej zajęcia w terminie 7 dni od daty ich zdarzenia.
 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
  • 1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach na które się zakwalifikował
   2) wypełniania w trakcie trwania zajęć testów sprawdzających i ankiet
   3) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2

§ 9

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  • 1) rezygnacja została zgłoszona u osoby prowadzącej zajęcia na 2dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia
   2) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi w takim przypadku rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji ( należy podać powody rezygnacji przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie np. zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zmianę miejsca zamieszkania)
   3) rezygnacja z powodu ukończenia przez Beneficjenta Ostatecznego klasy VI szkoły podstawowej
 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie nie wiąże się z odpowiedzialnością finansową uczestnika.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Projektodawcy tj. Urzędu Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 2. Treść regulaminu Projektu dostępna jest na stronach internetowych oraz sekretariatach szkół biorących udział w Projekcie.
 3. Dokumentację Projektu przechowuje się w biurze projektu
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.Kalwaria Zebrzydowska, dnia 12.11. 2009 r.HARMONOGRAM ZAJĘĆ
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym

w Projekcie„Od bariery po sukces!” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.


Lp.

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

Nauczyciel
prowadzący zajęcia

Tygodniowa
liczba godzin
1 Kółko literacko-teatralne w klasach IV-VI
piątek
11.40 – 13.15
mgr Dorota Karcz
2

2 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.I-III
czwartek
11.40 – 12.25
mgr Bernadetta Janisz
1

3 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.I-III
poniedziałek
11.40 – 12.25
mgr Barbara Kapuścińska -
Kawaler
1
4 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.I-III
środa
11.40 – 12.25
mgr Barbara Kapuścińska -
Kawaler
1
5 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
wtorek
13.20 – 14.05
mgr Anna Maślanka
1

6 Zajęcia wyrównawcze z przyrody
wtorek
13.20 – 14.05
mgr Aneta Bojęś
1

7 Kółko matematyczno-informatyczne w kl.IV-VI
wtorek
13.20 – 14.55
mgr Małgorzata Kościelniak
2

8 Kółko literacko-muzyczne w kl. I-III
środa
11.40 – 13.15
mgr Beata Oczkowska

2
9 Kółko informatyczne
środa
11.40 – 13.15
mgr Wioletta Kamińska
2

10 Zajęcia edukacyjno-opiekuńcze
piątek
12.30 – 14.05
mgr Katarzyna Lenik
2