Zajęcia logopedyczne


W zajęciach logopedycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym uczestniczy czworo dzieci w jednej grupie zajęciowej.
Praca z nimi ma celu przede wszystkim usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz kształtowanie umiejętności mówienia poprawnego pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, zabawowej formie, co daje gwarancję motywacji do ciężkiej pracy dzieciom często wycofanym przez świadomość własnych wad.
Do końca stycznia 2013 roku uczestnicy zajęć poczynili duże postępy, lubią te zajęcia i starają się wykonywać wszystkie ćwiczenia najlepiej jak potrafią.
Stworzona przez Panią dyrektor i cały personel szkoły atmosfera powodują, że praca jest nie tylko pożyteczna, ale także przyjemna, o czym pragnie poinformować prowadząca zajęcia logopeda,
mgr Krystyna Małnowicz- Makowska.W ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
p. n. " Możesz więcej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki.
Uczęszczało na nie 7 uczniów z kl. III, oraz po 2 uczniów z kl. I i II.
Zajęcia odbywały się w 2 grupach, 2 godziny lekcyjne w tygodniu dla każdej grupy.
Tematyka zajęć była zgodna z treściami realizowanymi na zajęciach edukacyjnych.
Zajęcia dodatkowe miały na celu uzupełnienie i utrwalenie wiadomości, doskonalenie sprawności rachunkowej , rozwijanie logicznego myślenia.
Szczególną uwagę zwrócono na umiejętność układania zadań tekstowych oraz rozwiązywania ich różnymi sposobami.
Na zajęciach wykorzystano pomoce zakupione z środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego .
Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach zwłaszcza, gdy miały okazję do rywalizacji oraz
do pracy z programami komputerowymi przeznaczonymi do nauki matematyki, dostosowanymi do ich poziomu wiedzy i umiejętności .Na zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowanie językiem angielskim w ramach projektu "Możesz więcej" uczęszczali uczniowie klas I - III .
Zajęcia odbywały się w wymiarze 2h tygodniowo od 02.04.2013r. Do 21.06.2013 r. ( w sumie 30h).
Zgodnie z założeniami programu głównym celem zajęć było pogłębianie wiedzy językowej, popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
oraz przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego.
Zajęcia organizowane były wokół zagadnień tematycznych oraz scenek sytuacyjnych, ale zawierały także elementy gier i zabaw.
Uczniowie kształtowali również umiejętność pracy w grupie. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia:
  • dane personalne (rozmowa telefoniczna)
  • formy powitań (spotkanie na ulicy)
  • miesiące, dni tygodnia, pory roku
  • żywność
  • scenki w restauracji (kupowanie lodów) i w sklepie
  • geografia Wielkiej Brytanii
  • miasto i wieś (kupowanie biletu w autobusie)
  • umiejętności i zdolności
  • czytanie bajki "Kot w butach", piosenki angielskie
W czasie zajęć uczniowie korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.
Podczas zajęć uczniowie utrwalali oraz poznawali nowe zagadnienia związane ze słownictwem oraz gramatyką.
Uczniowie rozwijali także sprawność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.
Udział w zajęciach pozwolił uczniom przełamać barierę językową. Uczniowie chętniej podchodzili do ćwiczeń, które wymagały komunikowania się w celu uzyskania konkretnych informacji, prezentowali swoje pomysły na forum grupy i mimo popełnianych błędów,
bądź braku odpowiednich słów, nie zniechęcali się i kontynuowali wypowiedź .