Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Stanisławiu Dolnym Dolany

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dolany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany.
 • Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • niektóre zamieszczone na stronie informacje - artykuły lub załączniki - nie są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. i/lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły;
 • niektóre zamieszczone na stronie informacje w postaci załączników do pobrania są w formie skanów;
 • niektóre tabele mają formę grafiki rastrowej;
 • nie wszystkie fotografie i grafiki w artykułach posiadają opis i tekst alternatywny;
 • strona nie jest dostosowana dla urządzeń mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kawaler.
 • E-mail: poczta@dolany.pl
 • Telefon: 338767391
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany
 • Adres: Stanisław Dolny 73
 • 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • E-mail: poczta@dolany.pl
 • Telefon: 338767391
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

„Budynek Zespołu Szkolno -Przedszkolnego zapewnia wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne, ale tylko w części w której znajduje się przedszkole. W tej części znajduje się równeż łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych. Natomiast, żeby wejść do budynku wejściem głownym należy pokonać schody. Posiadamy schodołaz. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w obsłudze schodołazu.
Na parterze budynku znajduje się sekretariat i kancelaria dyrektora oraz sala gimnastyczna, natomiast sale lekcyjne i łazienki (nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych) znajdują się powyżej parteru. Dostep tylko schodami, brak windy”